ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಲವಂಗದಿಂದ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಲವಂಗದಿಂದ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ…ಲವಂಗದಿಂದ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರೋ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಕೈಯಿಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಶೀಕರಣದ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಶೀಕರಣದ ಆ ಒಂದು ಪದ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಶೀಕರಣದ ಆ ಒಂದು ಪದ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಓಂ ನಮೋ ಗಂಧರ್ವ ಸಂಮೋಹಿನಿ ಕುರು ಕುರು ವಶ ಸ್ವಾಹ.

ಈ ವಶೀಕರಣದ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲವಂಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಶೀಕರಣ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಶೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸ ಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *