ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮೆಂತ್ಯದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕೈ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯದ ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲ ಕೈಯಿಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಇಂಕಿನ ಪೆನ್ನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರೋ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಓಂ ನಮೋ ಚಾಮುಂಡಾಯ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ.. ಈ ಮೇಲಿನ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಈ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *