ತುಳುನಾಡಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿದೈವ ತನ್ನ ಮಾಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ, ಲೈವ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ ಸ್ಧಳೀಯರು

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ತಪ್ಪದೇ ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *